Ochrana proti radonu

Autor: Petr Jůn

Stručné shrnutí

        Radon je radioaktivní plyn, který vzniká jako produkt uran-radiové rozpadové řady. Je velmi nestabilní a dále se rozpadá. Produkty tohoto rozpadu se váží na mikroskopické prachové částečky a mohou být vdechnuty. Další rozpad zmíněných látek v plicích může způsobit vznik rakoviny plic. Hlavní zdroje radonu, v souvislosti se stavebními objekty, jsou:

        Podle zdroje radonu patří mezi hlavní metody ochrany interiéru stavebního díla:

        Vzhledem ke zdravotním rizikům a nutnosti dokládat splnění maximální možné koncentrace radonu v interiéru obytných budov, není možné danou problematiku při návrhu stavebního díla opomenout.


Izolace spodní stavby


Celý článek

Ochrana proti radonu

        Radon je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, který vzniká jako produkt uran-radiové rozpadové řady. Mezi hlavní zdroje radonu patří vesmírné záření a jeho uvolňování ze zemské kůry, podzemní vody a tedy také z většiny stavebních materiálů. Je nestálý a dále se rozpadá. Produkty tohoto rozpadu se často váží na prachové částice, spolu s kterými dochází k jeho šíření.

        Největší zdravotní riziko v souvislosti s radonem je právě riziko jeho vdechnutí spolu s mikroskopickými prachovými částicemi a následné usazení v plicích. Tam se dále rozpadá a může zapříčinit vznik rakoviny plic. Na základě této skutečnosti byly stanoveny přípustné limity množství radonu, které jsou ještě zdravotně nezávadné (zákon č. 18/1997 - atomový zákon).

        Prokázání splnění požadavků tohoto zákona je vyžadováno stavebním úřadem jako součást projektové dokumentace, ať již se jedná o novostavbu nebo rekonstrukci, proto není možné tuto problematiku při návrhu stavebního díla opomenout. Zejména se jedná o změření koncentrace radonu v daném prostoru, nejčastěji na pozemku, či ve stávajícím objektu, ale také o kontrolu množství radonu obsaženém ve stavebních materiálech. Zatímco splnění nejvyššího přípustného množství radonu obsaženého ve stavebním materiálu prokazuje výrobce, o zajištění změření množství radonu je nutné se postarat. Oprávnění k tomuto měření má pouze subjekt (osoba či firma) jenž má povolení státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), jejich seznam je uveden na stránkách úřadu (http://www.sujb.cz/?c_id=386).

        Pokud naměřené hodnoty přesahují povolené limity, je nutné navrhnout opatření vedoucí k ochraně budoucího stavebního díla nebo nápravě stávajícího stavu. Obecně lze některá tato opatření použít také preventivně.

        Metody snížení koncentrace radonu uvnitř stavebního objektu spočívají převážně v zamezení možnosti pronikání tohoto plynu do vnitřního prostoru. Pokud je hlavním problémem pronikání radonu z podloží, jedná se zejména o plynotěsnou izolaci základů stavebního díla, eventuelně o vytvoření odvětrávaného prostoru (systém větracích průduchů) pod základovými konstrukcemi. V extremních případech o plno plošné oddělení konstrukce od podloží založením na pilíře.

        Pokud chráníme interiér před radonem, který se uvolňuje z použitých stavebních materiálů, potom jsou hlavními metodami nápravy vytvoření plynotěsné povrchové úpravy konstrukcí nebo opět vytvoření odvětrávací mezery, tentokrát však přímo v souvrství dělících konstrukcí, např. obvodových stěn.

        Zvýšenou koncentraci radonu v interiéru obytných staveb lze obecně snížit pokud zajistíme dostatečnou výměnu vzduchu mezi interiérem a vnějším prostředím. V běžných případech postačí zvýšená intenzita větrání, pokud to situace vyžaduje, je nutné navrhnout systém nuceného odvětrání.

        Zvýšené pronikání a následné hromadění radonu v prostorách určených pro pobyt osob představuje významné riziko pro jejich zdraví. Proto není moudré danou problematiku při návrhu stavebního díla zanedbat.

Petr Jůn 2007

Stručné shrnutí článku        Začátek článku

 

Nahoru

Stavařina.czNovinkyTémataSlovník

Stavařina.cz
Novinky
Témata
Radíme vám
Nabízíme
Slovník pojmů
Diskuze
O autorech
Napište nám

Autoři: Ing. Petr Jůn & Ing. Miroslav Brouček

Doporučujeme:

Proč a jaké materiály doporučujeme

1. Fotovoltaické fólie UniSolar

2. Vegetační rohože

Více na CETAM.CZ

Nejčtenější články:

1. Skladba podlahy

2. Prkenné podlahy pod plovoucí ...

3. Ploché střechy - návrh a provedení

4. Plastová okna - výběr a provádění

5. Plísně v interiéru