Principielní návrh skladby podlahové konstrukce

Autor: Petr Jůn

Stručné shrnutí

        Podlahové konstrukce musí splňovat celou řadu požadavků, které se mohou do značné míry lišit v závislosti na konkrétním využití. Nejdůležitější požadavky kladené na běžné podlahové konstrukce v typických podmínkách obytných staveb jsou následující:

  • stálost povrchu
  • mechanická odolnost
  • tepelně izolační vlastnosti
  • hydroizolační vlastnosti
  • vzduchová a kročejová neprůzvučnost

        Podlahy se obyčejně konstruují jako vícevrstvé konstrukce, kde na jednotlivé vrstvy jsou kladené specifické požadavky. Mezi funkční vrstvy podlahové konstrukce patří vrstva

  • nášlapná
  • roznášecí
  • izolační

Požadavky kladené na jednotlivé vrstvy lze sice do jisté míry kombinovat, přesto je vhodné uvedené dělení zachovat a tím zajistit bezproblémovou funkci podlahové konstrukce po celou dobu její plánované životnosti.


Celý článek

Principielní návrh skladby podlahové konstrukce

        Na skladby podlahových konstrukcí je kladeno mnoho požadavků. Tyto požadavky se liší v závislosti na konkrétních podmínkách a plánovaném využití. Pro návrh podlahové konstrukce jsou zásadní dvě skutečnosti. První je teplotně vlhkostní režim panující v prostorech jež podlahová konstrukce spolu s nosnou vrstvou oddělují a druhou je druh provozu, respektive podmínky využívání podlahové konstrukce.

        Tento článek popisuje základní typy skladeb podlahových konstrukcí v obytných stavbách a diskutuje metody jejich návrhu. Článek nelze chápat jako univerzální návod pro realizaci. Odlišnosti každého jednotlivého případu by měl posoudit stavební odborník.

       Před samotnou diskuzí o vhodné skladbě podlahového souvrství je nutné prokázat dostatečnou kvalitu podkladní nosné vrstvy. Kvalitou se v tomto případě myslí hlavně únosnost a dále jakost povrchu. Únosnost podkladní vrstvy by měl v případě nejistoty posoudit statik. V tomto článku bude předpokládáno, že nosná vrstva je schopna trvale plnit svou funkci. V případě potřeby je možné se na nás obrátit a domluvit se na spolupráci v rámci které pro vás můžeme statický posudek vypracovat. Mimo to jsme samozřejmě také schopni vypracovat návrhy podlahových konstrukcí pro jednotlivé konkrétní případy nebo nezávisle konzultovat a posoudit návrhy plánované, i již realizované, či návrhy vypracované někým dalším.

       Druhý požadavek je zaměřen na kvalitu povrchové vrstvy nosné konstrukce. V případech kdy přímo na nosnou vrstvu ukládáme další vrstvy, které by se mohly deformovat či jinak poškodit, je nutné tento problém dále uvážit a podklad vhodně připravit. V ostatních případech, kdy lze drobné nerovnosti překrýt a kompenzovat dalšími vrstvami, lze toto zanedbat. Do první skupiny případů lze zařadit ukládání všech druhů izolací a parotěsných zábran náchylných na protržení či protlačení. Do druhé kategorie lze zařadit ukládání tepelně izolačních desek či různých stěrek a potěrů sloužících k vyrovnání povrchu. Tato problematika je blíže popsána na našich stránkách v článcích o problémech při návrhu a realizaci podlahových konstrukcí.

       Podlahové konstrukce lze členit podle použitých vrstev. Nejjednodušší je podlahová konstrukce tvořená pouze nášlapnou vrstvou (nejčastěji plovoucí dřevěná podlaha, keramická dlažba, koberec, linoleum). Realizaci takové podlahy lze doporučit jen ve specifických podmínkách, nikoli v běžných případech. Hlavními nevýhodami takových podlah jsou zejména nedostatečná tepelná a zvuková izolace.

       Vložením vrstvy kročojové izolace lze situaci již alespoň částečně vylepšit. Toto řešení lze použít pod všechny typy uvedených nášlapných vrstev. Běžně používané materiály (například Miralon či korek) však nelze použít pod keramickou dlažbu kde je nutné volit z některých nabízených tvrzených desek na bázi bitumenu s měkčenou vrstvou (Siplast, s.r.o., viz. obrázek 1, levá část) nebo jiné podlahové desky podobných vlastností (například Botact). Tyto vrstvy zároveň slouží jako vrstvy parotěsné. Na horní líc bitumenových desek se zubatou špachtlí již přímo nanese vrstva lepidla, do které se ukládá keramická dlažba. Ta se následně zaspáruje. Taková řešení jsou zpravidla vhodná pro rekonstrukce podlah ve stávajících objektech kdy není možné realizovat kompletní funkční souvrství. V pravé části obrázku 1 je uveden přechod mezi dřevěnou plovoucí podlahou, z pod které je patrná vrstva kročejové izolace (v tomto případě Miralon) a keramické dlažby uložené na bitumenové desky.

Obrázek 1: levá část: podlahové desky společnosti Siplast pod keramickou dlažbu slouží jako hydroizolace a zároveň hydroizolace proti přenášení kročejového hluku, pravá část: přechod mezi různými nášlapnými vrstvami, keramická dlažba uložená na bitumenové desky, dřevěná plovoucí nášlapná vrstva uložená na kročejovou izolaci

       Bitumenové desky slouží zároveň jako vrstva hydroizolační. Jelikož se zpravidla takto neizoluje celá plocha obývaného prostoru, ale pouze prostory se zvýšenou pravděpodobností úniku vlhkosti (kuchyně, koupelny, WC), je jejich hydroizolační funkce omezená. Vlhkost se může šířit do nezajištěných míst a poté unikat dále do konstrukce. Typickým příkladem může být šíření vlhkosti v místech spojů nosných panelů v panelových domech. Ačkoli by v optimálním případě měla být hydroizolace položena v celé ploše, v praxi se tak běžně neděje. Jelikož je však riziko úniku vlhkosti poměrně malé, lze tento nedostatek v běžných případech tolerovat.

       Kompletní podlahové souvrství je vytvořeno až dodáním vrstvy tepelné izolace. Vzhledem k tomu, že tato vrstva bývá obyčejně méně únosná, je zpravidla nutné ji doplnit o roznášecí vrstvu. Teprve na tuto vrstvu se ukládá vrstva nášlapná. Roznášecí vrstva může být tvořena betonem (nejlépe vyztuženým kari sítí) nebo různými deskami (OSB, sádrokarton, Cetris, apod.). Vrstva betonová musí být nejméně 40 mm vysoká (optimálně 50-60mm). Proto také představuje zvýšené zatížení nosné konstrukce. Navíc přináší do systému dodatečnou vlhkost, proti které je třeba konstrukci ochránit. Betonovou roznášecí vrstvu je nutno oddilatovat od navazujících svislých konstrukcí, pro běžné rozměry ploch obytných prostor není další dilatace v ploše nutná. Beton ovšem vyvažuje tyto nevýhody jinými klady jako je například schopnost akumulace tepla a zvýšení lokální únosnosti nášlapné vrstvy nebo lepší protihlukové vlastnosti.

       Skládané roznášecí vrstvy jsou naproti tomu lehké (optimálně se pokládají ve dvou vrstvách kolmo na sebe při tloušťce jedné vrstvy přibližně 15mm) a při realizaci nevyžadují mokrý proces ani speciální dilataci. Jejich vlastnosti jsou při správném použití dobré a postačující.

       Na následujících obrázcích jsou zobrazeny některé typické skladby podlahových konstrukcí. První znázorňuje rekonstruovanou podlahu, kde není možné, popřípadě ani nutné, použití tepelné izolace. Tento příklad ilustruje konkrétní aplikaci uvedenou na obrázcích výše. Vrstvy jsou uloženy přímo na nosnou konstrukci. Vrstva kročejové izolace v tomto případě plní také funkci parozábrany. Plošné položení hydroizolace nebylo v tomto případě nutné.

Obrázek 2: skladba podlahy při rekonstrukci, dřevěná nášlapná vrstva položená na kročejovou izolaci, keramická dlažba lepená na bitumenové podlahové desky

       V druhém případě je zobrazena zateplená podlahová konstrukce. Tato skladba již obsahuje vrstvu hydroizolační.. Betonová monolitická roznášecí vrstva je zaměnitelná za vrstvu skládanou, viz. výše.

       Závěrem je nutné zopakovat, že konkrétní požadavky na podlahové konstrukce, které určují jejich potřebnou skladbu, se mohu velmi lišit v závislosti na konkrétních podmínkách a je proto nutné jejich návrh nepodcenit. Velmi důležité je zejména vhodné použití vrstvy hydroizolační, parotěsné a tepelně izolační, jejichž absence nebo nesprávné použití jsou nejčastějším zdrojem vážných poruch.

Petr Jůn 2008

Stručné shrnutí článku        Začátek článku

 

Nahoru

Stavařina.czNovinkyTémataSlovník

Stavařina.cz
Novinky
Témata
Radíme vám
Nabízíme
Slovník pojmů
Diskuze
O autorech
Napište nám

Autoři: Ing. Petr Jůn & Ing. Miroslav Brouček

Doporučujeme:

Proč a jaké materiály doporučujeme

1. Fotovoltaické fólie UniSolar

2. Vegetační rohože

Více na CETAM.CZ

Nejčtenější články:

1. Skladba podlahy

2. Prkenné podlahy pod plovoucí ...

3. Ploché střechy - návrh a provedení

4. Plastová okna - výběr a provádění

5. Plísně v interiéru