Plastová okna - výběr a provádění

Autor: Miroslav Brouček

Stručné shrnutí

        Článek shrnuje informace o rozhodovacím procesu, který je nezbytný chceme-li dosáhnout efektivního využití peněz při nákupu a realizaci plastových oken. Dále upozorňuje na obvyklé problémy, které mohou nastat jak při výběru dodavatele tak při provádění.

        Pokud jsme se rozhodli pro plastová okna, máme na výběr z mnoha dodavatelů. Na trhu s plastovými okny se stalo běžnou praxí, že prováděcí a dodavatelská firma jsou jedna a tatáž. Tento jev je pro investora velmi výhodný neboť provádí výběr firmy pouze jednou a subdodávky nemusí řešit.

Chceme-li efektivně investovat do plastových oken, čekají nás tyto fáze:

        V prvním fázi lze ušetřit až 80% prostředků, aniž by bylo zapotřebí mnoho času či technických informací. Fáze druhá a třetí má za cíl předejít komplikacím po realizaci. Spočívají v přečtení několika dokumentů a luštění drobných písmenek.

        Poslední fáze je důležitá, nechceme-li se zbytečně zatěžovat reklamacemi.


Celý článek

Plastová okna - výběr a provádění

        Plastová okna nejsou na našem trhu žádnou novinkou a navzdory některým prognózám trh s nimi stále roste. V množství firem nabízejících plastová okna není jednoduché se orientovat a některým z nich je vhodné se vyhnout, nechcete-li koupit zbytečně draho nebo neodpovídající kvalitu.

        První rozhodnutí, které je třeba učinit, je zda plastová okna odpovídají svými vlastnostmi a vzhledem požadavkům novostavby, nebo zamýšlené rekonstrukce a zda by nebylo vhodnější použít například dřevěná Eurookna. Rozdílnou cenu očekávejte při rekonstrukci špaletových a jednoduchých oken. U špalet je zapotřebí více zednických prací a rozpočet bude vyšší.

Výběr firmy

1) Oslovení firmy a selekce

       Při výběru firmy je dobré oslovit více firem například emailem. Rozhodně se to vyplatí. Rozdíly v celkové ceně mohou dosahovat klidně 80% při stejné, nebo podobné kvalitě oken a nabízených službách. Do emailu je zapotřebí specifikovat rozměry oken a jejich tvar. Nejlepší je poslat naskenovaný či vyfocený náčrtek s rozměry. Dobré je připojit i foto stávajícího stavu, jedná-li se o výměnu za stará okna. Dále adresu, na které se bude instalace provádět, neboť některé firmy nemají dopravu zdarma.

       Po obdržení předběžných rozpočtů je vhodné selektovat firmy a vybrat maximálně 3 do finálního kola. Podstatné informace o nabízených oknech (rámech a zasklení) by měla prováděcí firma uvádět na svých internetových stránkách. Další možností získání informací jsou přímo stránky výrobce rámů, kování a skel. Je potřeba ověřit, zda parametry zejména součinitel prostupu tepla U [W/(m2.K)] odpovídají vašim požadavkům. Čím nižší hodnota tím méně tepla projde konstrukcí a tedy tím lépe pro uživatele stavby.

2) Vlastnosti oken a rámů

       U izolačních trojskel se hodnoty U podařilo snížit i pod 0,8 W/ (m2.K). Samozřejmě je cena trojskel výrazně vyšší. Neplánujete-li nízkoenergetický dům, nebo není-li požadavek na zvýšenou izolační funkci součástí projektu, je obvykle nabízená hodnota 1,2 W/ (m2.K) zcela dostačující a z hlediska finančního efektivnější.

       Existuje stále mnoho firem, které nabízejí kvalitní rámy s hodnotou U = 1,2 W/(m2.K) nebo nižší a zasklení s hodnotou U = 1,4 W/ (m2.K). Je patrné, že za rám, jehož plocha je výrazně menší, doslova vyhazujete peníze.

       Ověřte, zda kování má polohu mikroventilace (štěrbinové větrání). Jedná se o polohu, kdy je okno zamčené a nehrozí tedy vniknutí nežádoucích osob do prostoru a zároveň umožňuje malé větrání. Toto je důležité zejména u rekonstrukcí. Starými okny s teplem unikala i vlhkost. Pokud budou nová a dobře těsnící okna neustále zavřená, dochází obvykle k vysrážení vzdušné vlhkosti na sklech u rámů a můžete se dočkat vzniku plísní v málo větraných částech pokojů (rohy, oblasti za skříněmi apod.).

       Další nezbytnou informací je způsob kotvení okna do okolní konstrukce. Použití pouze montážní pěny je nedostačující. Většina firem používá kvalitních kotevních systémů, kotevních plechů či turbošroubů. Systém musí být připraven na různé tepelné roztažnosti okenního rámu a okolní konstrukce.

       Technické řešení osazení rámu (detaily nadpraží, ostění a parapetů) vám mohou napovědět, zda firma používá pro dotěsnění trvale pružné tmely. Informace je důležitá z hlediska následujících let. Dobrý tmel by měl zvládnout minimálně 25% deformaci po dobu alespoň 10 let. Tyto informace najdete na stránkách výrobce, ale většinou budou v cizím jazyce.

       Parotěsné pásky jsou dobré v případě, že je k tomu stavba přizpůsobena. Jedná se většinou o novostavby. V případě rekonstrukcí je jejich instalace téměř zbytečná. Prodlužuje montáž a zvyšuje cenu o řádově 1015%.

3) Kontrola rozpočtu

       Díky tomu, že vám rozpočet pošle více firem, můžete snadno poznat, kde některá položka chybí. Některé firmy do předběžného rozpočtu nezahrnou například likvidaci starých oken v případě rekonstrukce, nebo zednické práce, dopravu zedníků a další položky. Tyto položky se objeví v rozpočtu až v okamžiku, kdy máte sjednaný termín prací a nechce se vám už příliš měnit prováděcí firmu. Jen pro úplnost uvádím položky, které by v rozpočtu neměly chybět, nejsou-li zdarma.

       Pokud objednáváte okna s montáží, máte za současného stavu nárok na 9% DPH. Objednáte-li bez montáže, zaplatíte 19%.

       Pokud je vše v pořádku zbývá jen oslovit vybranou firmu a sjednat zaměření. Téměř každá firma jej provádí zdarma a v případě nesrovnalostí je na prováděcí firmě, aby je vyřešila.

       V případě rekonstrukcí špaletových oken může nastat ještě jedna nepříjemná změna ve finálním rozpočtu. Pokud si firma nepřičetla k vašim zaměřeným rozměrům ještě stavební šířku rámu, který bude zapuštěn uvnitř, obvykle 4-6cm, vzroste částka za okna odpovídajícím způsobem. Tomuto překvapení lze předejít tím, že si v nabídce ověříte, zda rozměry oken odpovídají vašemu zaměření vnějšího otvoru plus zmíněných 4-6cm na každou stranu.

4) Uzavření smlouvy a stavební úřad

       Důležité je předejít navýšení nákladů během provádění. Ujistěte se, nejlépe poznámkou ve smlouvě, že veškeré vícepráce budou probíhat pouze s vaším souhlasem a proti podpisu. Vhodné je mít k dispozici určitou částku ve formě zádržného po dobu měsíce po osazení. Deset procent z celkové sumy by mělo být dostatečně motivující pro prováděcí firmu, aby vzniklé závady odstranila v co možná nejkratší době.

       Poslední poznámka se týká případného souhlasu dotčených orgánů. Pokud při výměně oken nezměníte vzhled (barvu či tvar okna), není zapotřebí žádného kontaktu s úřady. Měníte-li vzhled, potom je zapotřebí ohlášení na stavebním úřadě. Jeho náležitosti lze nalézt v novém stavebním zákoně

Provádění

       Samotná montáž oken a případná demontáž oken starých probíhá ve velmi krátkém čase. Pro byt se šesti okny lze očekávat jeden den. V panelovém domě či v případě novostaveb i dobu kratší. Další dva až tři dny je potřeba počítat na zednické práce a osazení parapetů. Tento časový odhad má předpoklad nekomplikovaného průběhu. Tedy skutečnost, že ke všem oknům je dobrý přístup, není požadavek na zachování starých oken, prostorové uspořádání nevyžaduje provádět rozsáhlejší bourací práce atd.

1) Ochrana oken a nepořádek při realizaci

       Prašnost je v případě rekonstrukcí vysoká. Pokud není možné vyklidit prostory, v nichž se bude provádět demontáž starých oken lze doporučit dobré zakrytí, například tenkou malířskou fólií. Její cena je ve srovnání s pracností úklidu velmi nízká. Vzhledem k rychlosti postupu prací lze doporučit, aby veškerá přípravná opatření (zajištění přístupu, zakrytí vybavení apod.) proběhla ještě před nástupem prací.

       Rámy oken i křídla jsou vybaveny ochranou lepenkou jak z vnitřní tak z vnější strany. Bude-li se provádět nová fasáda v průběhu příštích několika málo měsíců, lze zachování lepenky doporučit. Ušetří se namáhavé čištění po provádění fasády. Není vhodné ponechat fólii na oknech déle než je nezbytně nutné. Lepidlo totiž přilne k oknu a po odlepení pásky zůstane na místě a jeho odstranění je extrémně obtížné. Docela dobře se odstraňuje při použití prostředku na mytí oken. Na běžný čistící prostředek, benzín či líh se moc spolehnout nedá. Doba, po kterou lze pásku ponechat, je závislá na mnoha faktorech. Nebývá však delší než 3 měsíce. Vnitřní ochranné lepenky je vhodné ponechat na místě minimálně do zednického začištění – štukování. Následuje-li v krátkém čase malba, platí stejné podmínky jako u vnějších lepenek.

2) Kontrola prací

       Po montáži by mělo následovat seřízení kování. Pro jeho kontrolu stačí zrakové vyhodnocení a kontrola všech poloh kování. Pokud se vám zdá, že křídla nejsou rovnoběžná, nebo okno jde do některé polohy jen při použití značné síly, požádejte montéry, aby provedli seřízení znovu. Před odchodem montérů je běžné podepsání zápisu o osazení oken. Zde je prostor pro popis objevených a neodstraněných či neodstranitelných závad (naprasklé zasklení, odchlíplé zasklívací lišty, hluboké šrámy v rámu, nefungující kování či jiné zjevné závady).

       Poměrně běžnou situací jsou subdodávky jednotlivých prací. Montérská parta stejně jako zednická nemusí nutně náležet k firmě, u níž jste si okna objednali. Dojde-li k problémům, je vhodné vše řešit s firmou, s níž máte smlouvu, neboť ta je zodpovědná za celý průběh prací. Během zednických prací může dojít k drobným poškozením rámů – malé vrypy či škrábance. Situaci by měla zvládnout prováděcí firma pomocí speciálních leštících past.

       Okna mají splňovat nejen svou funkční úlohu, ale také musí vyhovovat po estetické stránce. Určitě celou záležitost reklamujte u prováděcí firmy, pokud v průběhu osazení, nebo i před ním (dovezená okna jsou poškozená) nastala situace, která naruší funkci, nebo garantovaný vzhled oken. Zde se hodí mít k dispozici část peněz jako zádržné i po realizaci. Jedná se spíše o motivační faktor, ale může pomoci rychlému vyřízení reklamace.

Miroslav Brouček 2007

Stručné shrnutí článku        Začátek článku


Přidejte názor nebo komentář

Diskuse z článku byla přesunuta na obecnou diskusi. Děkujeme za pochopení.

Nahoru

Stavařina.czNovinkyTémataSlovník

Stavařina.cz
Novinky
Témata
Radíme vám
Nabízíme
Slovník pojmů
Diskuze
O autorech
Napište nám

Autoři: Ing. Petr Jůn & Ing. Miroslav Brouček

Doporučujeme:

Proč a jaké materiály doporučujeme

1. Fotovoltaické fólie UniSolar

2. Vegetační rohože

Více na CETAM.CZ

Nejčtenější články:

1. Skladba podlahy

2. Prkenné podlahy pod plovoucí ...

3. Ploché střechy - návrh a provedení

4. Plastová okna - výběr a provádění

5. Plísně v interiéru