Poruchy zděných konstrukcí způsobené vzlínáním vlhkosti

Autor: Petr Jůn

Stručné shrnutí

        Vzlínání vlhkosti je vážná porucha, která svými projevy způsobuje degradaci povrchových vrstev konstrukcí a zároveň zhoršení mechanických vlastností materiálu. Mezi viditelné následky této poruchy patří:

  • vlhké zdivo

  • výskyt plísní

  • solné výkvěty

  • rozrušování a odlupování povrchových vrstev

       Efektivní odstranění této poruchy spočívá v zamezení přístupu vlhkosti ke konstrukcím. Jako vhodné doplnění je možné užít některé přípravky sloužící k potlačení projevů této poruchy. Například různé čistící a desinfekční prostředky na napadený povrch a následné použití sanační omítky

.
Odkrytí nekvalitně provedené hydroizolace spodní stavby


Celý článek

Poruchy zděných konstrukcí způsobené vzlínáním vlhkosti

        Zejména u starších staveb, ale v některých případech také u nezodpovědně provedených staveb novějších, se setkáváme s problémem vzlínaní vlhkosti. Pokud je svislé zdivo, kvůli nekvalitní nebo chybějící hydroizolaci spodní stavby v kontaktu s vlhkostí, dochází v důsledku jevu zvaného kapilární elevace ke vzlínání vlhkosti těmito konstrukcemi.

        Tento jev lze jednoduše vysvětlit následujícím způsobem. v případě, že se kapalina, která lne k povrchu materiálu nachází ve velmi úzké trubici, potom jsou síly, které způsobují přilnutí kapaliny ke stěnám této kapiláry vetší než síly gravitační. To způsobí vzestup kapaliny touto kapilárou. Opačným jevem je tzv. kapilární deprese kdy naopak dochází k poklesu hladiny kapaliny v úzké trubici. Intenzita tohoto jevu je přímo úměrná smáčivosti dané kapaliny, tedy tendenci lnout k povrchu a velikosti kapiláry, čím je tato menší, tím větší vliv mají síly přilnavosti a způsobují tak větší vzestup kapaliny.

        Jelikož voda patří do skupiny smáčivých kapalin a zároveň běžně používané zdící stavební materiály obsahují systém velmi jemných propojených dutin, jsou všechny předpoklady pro výskyt tohoto jevu naplněny.

        Vlhkost, která tímto způsobem ohrožuje svislé konstrukce má svůj původ zpravidla v zemní vlhkosti, ale v některých případech se jedná také o vlhkost srážkovou, která se v důsledku nesprávně provedeného odvodňovacího systému může hromadit na rizikových místech u paty svislých konstrukcí či u základů.


Odkrytí nekvalitně provedené hydroizolace spodní stavby - detail

        Vlhkost vyskytující se ve zdivu způsobuje celou řadu problémů. Pokud se týká samotného materiálu, v důsledku přítomnosti vlhkosti dochází ke zvýšeným tepelným únikům, součinitel prostupu tepla vlhkého materiálu je větší než v případě materiálu suchého. Vlhkost také může narušovat vnitřní strukturu materiálu. Zejména pokud vlhké zdivo může opakovaně promrzat, způsobí cyklické objemové změny vody, mezi skupenstvím kapalným a pevným, nevratné porušení spojené s negativními změnami mechanických vlastností materiálu.

        Pokud se týká přímých viditelných projevů této poruchy, potom k nejvážnějším patří možný vznik plísní na vlhkém povrchu konstrukce, pro které jsou tyto podmínky často optimální.

        Spolu s prostupující vlhkostí, zpravidla dochází také k transportu dalších látek. Zejména se jedná o různé soli, které se projevují svými výkvěty na povrchu konstrukcí. Svým projevem snižují zejména estetické kvality povrchu konstrukce, ale zároveň mohou být příčinou některých negativních chemických procesů, které ohrožují mechanické vlastnosti materiálu.

        Metody řešení tohoto problému jsou v zásadě rozděleny do dvou skupin. Za prvé se jedná o metody pouhého zakrývání projevů dané poruchy, tedy vlhkého zdiva či následně vzniklých plísní. v druhém případě jde o metody odstraňující příčinu vzniku tohoto problému. Pro úspěšné dosažení cíle je vhodné obě metody využít současně, je ale jasné, že pro skutečně trvalé odstranění poruchy, je nezbytné odstranění příčin jejího vzniku.

        Do první skupiny metod je možno zahrnout ošetření konstrukce různými druhy sanačních omítek. Dodatečné zakrytí porušeného povrchu různými nabízenými sanačními omítkami sebou ovšem přináší další riziko a to omezení přirozeného odvětrání povrchu konstrukce do exteriéru. Je sice pravda, že sanační omítky mají velice nízký difúzní odpor, tedy brání průniku vodních par pouze velmi málo, přesto však může tato dodatečná clona způsobit zhoršení stávajícího stavu. Nejvíce ohrožené jsou svislé nosné konstrukce starších budov provedené z kameniva spojeného maltou, jejichž povrch neklade až do realizace sanační omítky prostupu vodních par téměř žádný odpor. Pokud ovšem zakryjeme povrch tohoto zdiva sanační omítkou, množství vlhkosti, které se bylo až do této doby schopné víceméně odvětrat, se nyní začne hromadit v konstrukci. Mnohdy tedy docílíme pouze toho, že výška do které vlhkost vzlíná se zvětší. Tento jev zpravidla není trvalý, hranice pro vzlínání vlhkosti se časem opět sníží spolu s poklesem funkčních vlastností sanační vrstvy.


Detail odkryté hydroizolace spodní stavby

        Druhá skupina metod řeší dodatečné zamezení možnosti vzlínání vlhkosti konstrukcí. V první řadě se jedná o odstranění přebytečné vlhkosti z okolí konstrukce vybudováním kvalitní drenáže a odvodnění. Dále mezi tyto metody patří například metody elektromagnetické a metody dodatečného umístění hydroizolace pod svislé konstrukce. Prvně zmíněné metody pracují na principu odpuzení molekul vlhkosti pomocí elektromagnetického pole. Do zdiva a do přilehlé zeminy se umístí elektrody s opačným nábojem a uzavřením elektrického obvodu je docíleno zabránění vzestupu vlhkosti konstrukcí. Metody provedení dodatečné hydroizolace jsou například podřezávání zdiva, vždy v ne příliš širokých pruzích (0,5 - 1 m) a následné vkládání hydroizolace. Nebo metoda tlakového vpravování hydroizolačních plechů pod patu svislých konstrukcí.

        Dodatečné odstraňování příčin i projevů těchto poruch sebou přináší podstatné technické zásahy spojené s nemalými finančními náklady. Efektivní prevence je v tomto případě, stejně jako v mnoha dalších, ideálním způsobem jak těmto problémům předejít.

Petr Jůn 2007

Stručné shrnutí článku         Začátek článku

 

Nahoru

Stavařina.czNovinkyTémataSlovník

Stavařina.cz
Novinky
Témata
Radíme vám
Nabízíme
Slovník pojmů
Diskuze
O autorech
Napište nám

Autoři: Ing. Petr Jůn & Ing. Miroslav Brouček

Doporučujeme:

Proč a jaké materiály doporučujeme

1. Fotovoltaické fólie UniSolar

2. Vegetační rohože

Více na CETAM.CZ

Nejčtenější články:

1. Skladba podlahy

2. Prkenné podlahy pod plovoucí ...

3. Ploché střechy - návrh a provedení

4. Plastová okna - výběr a provádění

5. Plísně v interiéru