Stavebně technická příprava rekonstrukce panelových domů

Autor: Petr Jůn

Stručné shrnutí

        Návrh a provedení rekonstrukce panelového domu zahrnuje komplexní soubor problémů, jehož řešením by měl být vždy pověřen jen kompetentní odborník. Je na každém investorovi, jakým způsobem k řešení tohoto stavebního záměru přistoupí. Zde je přehled několika hlavních doporučení: 

        Předpokladem pro dlouhodobé a bezproblémové využívání rekonstruovaných objektů je promyšlený a ucelený návrh bez zbytečných kompromisů, spolu s kvalitně provedenou realizací stavebních prací. Snaha ušetřit na nepravém místě se zpravidla v budoucnu projeví značným prodražením, v důsledku dodatečných oprav.


Realizace obvodového pláště a obvodový plášť po rekonstrukci s nástavbou


Celý článek

Stavebně technická příprava rekonstrukce panelových domů

        Problematika návrhu provedení rekonstrukce panelových domů je v současné době velmi diskutované téma. V důsledku toho se bohužel k této problematice mají možnost vyjádřit také lidé, kteří nemají dostatečné znalosti a zkušenosti ke správnému posouzení stávajícího nevyhovujícího stavu a návrhu opravných prostředků, což je ke škodě zejména budoucím uživatelům, kteří spoléhají na úsudek těchto samozvaných odborníků. Proto bychom na tomto místě chtěli zdůraznit, že problémy související s úspěšným vyřešením tohoto komplexního problému, je třeba diskutovat pouze s renomovanými odborníky, kteří mají patřičné vzdělání a s tím související informace. Pokud se spolehneme na nezávazné diskuze s nekompetentními osobami, ať už se prezentují jakkoli sebejistě, musíme potom v mnoha případech přijmout následky v podobě odstraňování nebo nákladných změn již realizovaných úprav, které se ukáží jako nesmyslné.

        Každý návrh rekonstrukce či sanace vniklého problému by se měl opírat o zodpovědně provedený průzkum, který zahrnuje návštěvu postižených prostor, prozkoumání zvyklostí obyvatel při hospodaření v daném prostoru a k zjištění tepelně vlhkostních podmínek, které v prostorách panují a panovali. Uživatelé, ke své vlastní škodě, v mnoha případech nemluví v těchto otázkách pravdu, někdy i záměrně. (Jsou známy případy, kdy výskyt plísní na vnitřním povrchu byl způsoben koníčkem majitele pěstovat květiny, čemuž přizpůsobil celý pokoj ve svém bytě a proměnil ho tím fakticky ve skleník s velmi zvýšenou relativní vlhkostí. Nicméně pokaždé při návštěvě odborníka neváhal a všechny květiny odklidil a prostor odvětral, čímž celý proces analyzování příčiny poruchy úspěšně sabotoval.) Tato skutečnost je úsměvná jen potud, dokud tímto jednáním daná osoba neohrožuje ostatní uživatele domu, zvýšená vlhkost totiž jednak ve svých důsledcích snižuje hodnotu společné nemovitosti (v případě např. družstevního vlastnictví), ale také se šíří skrz dělící konstrukce do dalších prostor, kde může způsobovat podobné těžkosti.)

        Dále je nutný podrobný průzkum stávající konstrukce (například některé lokální poruchy nemusí být způsobeny celkově špatným stavem konstrukce, ale pouze místním porušením), v těchto případech není někdy nutné přikročit k náročným komplexním opravám, ačkoli z hlediska celkového zvýšení uživatelského standardu mohou mít přesto opodstatnění. Na základě této diskuze je možno následně přistoupit k návrhu účinných opatření a jejich rozsahu, nejlépe v souladu s platnými doporučenými normami.

        Pro rozhodnutí o vhodné nápravě současného nevyhovujícího stavu je vhodné nechat si zpracovat předběžné posouzení, které by mělo zahrnovat aktuální stav konstrukce, zdokumentování poruch a návrh účinných opatření vedoucích k nápravě. Pro tyto účely je vhodné oslovit více než jen jednoho dodavatele kvůli možnosti porovnání nabídek. Při výběru dodavatele je rozumné prohlédnout si jeho reference, ale co je podstatnější, přímo kontaktovat jeho zákazníky a informovat se o jejich pocitech, prohlédnout si výsledky již realizované práce, informovat se o ochotě dodavatele řešit reklamace, apod. Je také vhodné najmout si nezávislý stavební dozor a výše uvedenou návštěvu provést společně, zkušený stavební dozor zpravidla odhalí některé skutečnosti, které jinak laikům zůstanou utajeny. Navíc v průběhu následných prací může přispět k vyřešení či odhalení mnoha problémů a tím spolehlivě vyváží náklady, které nám vzniknou placením za jeho služby.

        Zároveň je také vhodné konzultovat s tímto odborníkem celou zamýšlenou rekonstrukci v širších souvislostech. Máme na mysli zejména stanovení vhodného postupu v případě, že celková rekonstrukce se bude odehrávat v několika etapách, např. z finančních důvodů. Pokud totiž toto hledisko opomeneme může se nám stát, že v budoucnosti bude potřeba předělávat již realizované úpravy, aby bylo možno pokračovat s úpravami jinými. Toto samozřejmě zvyšuje celkovou finanční zátěž investora. Jako příklad uvádíme realizaci střešního pláště a následnou výměnu stoupaček (stoupací potrubí technického zařízení budovy) spolu s hlavicemi střešního odvětrání kanalizace, což si vyžádá podstatné zásahy do střešního souvrství.

        Po výběru vhodného dodavatele je dalším krokem v procesu vedoucím k realizaci stavebních úprav podle představ investora zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. (Tato dokumentace zahrnuje a řeší všechny podstatné skutečnosti, spojené se stavebními úpravami, ale již neřeší dopodrobna skladbu materiálů, konkrétní dodavatele či produkty nebo použité technologie.) Opět doporučujeme nechat tuto dokumentaci prohlédnout nezávislým stavebním dozorem.

        Po vyřízení stavebního povolení je posledním krokem, avšak nepovinným, zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Dokumentace řeší dopodrobna konkrétní skladby materiálu a technologické postupy. Ačkoli zákon nepředepisuje vypracování této dokumentace, pokud nemáme patřičné zkušenosti, či bezmeznou důvěru k prováděcí firmě, doporučujeme tuto dokumentaci nechat vypracovat. Vyhneme se tím mnoha problémům a nejasnostem při realizaci, které se jinak, bohužel zpravidla vždy, při realizaci objevují. Po dokončení stavebních prací, pokud během nich dojde k významným odchýlením od dokumentace předešlé, je vhodné nechat zhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby.

        Závěrem bychom rádi podotkli, že ačkoli se mohou některé výdaje spojené s realizací stavebního záměru zdát zbytečné, je vždy dobré při celkové kalkulaci uvážit také klady a úspory, které nám tato investice přinese v budoucnu. V tomto světle následně mnohokrát zjistíme, že co se nejprve tváří jako drahé, je ve skutečnosti vlastně levnější.

Petr Jůn 2008

Stručné shrnutí článku         Začátek článku

 

Nahoru

Stavařina.czNovinkyTémataSlovník

Stavařina.cz
Novinky
Témata
Radíme vám
Nabízíme
Slovník pojmů
Diskuze
O autorech
Napište nám

Autoři: Ing. Petr Jůn & Ing. Miroslav Brouček

Doporučujeme:

Proč a jaké materiály doporučujeme

1. Fotovoltaické fólie UniSolar

2. Vegetační rohože

Více na CETAM.CZ

Nejčtenější články:

1. Skladba podlahy

2. Prkenné podlahy pod plovoucí ...

3. Ploché střechy - návrh a provedení

4. Plastová okna - výběr a provádění

5. Plísně v interiéru