Pořizovací náklady a náklady na provoz nebo údržbu

Autor: Petr Jůn

Stručné shrnutí

       Nedostatečně promyšlené a neucelené návrhy, jakkoli se mohou zdát z počátku výhodné, se nakonec zpravidla vždy ukáží jako problémové. Dodatečná náprava bývá nákladnější než správné, ale původně dražší řešení.

       Typickými oblastmi kde je možné dosáhnout budoucích úspor vhodnou volbou koncepce řešení záměru můžou být například:

        Přes očividnou zřejmost tohoto tvrzení se stále mnoho investorů kloní spíše k řešením neúplným a tím si zakládá na problémy či minimálně další zbytečné náklady v budoucnu.


Celý článek

Pořizovací náklady a náklady na provoz nebo údržbu

       Jakkoli se může zdát zřejmé, že práce polovičatá je pouze zdrojem budoucích problémů a dalších nákladů, volí stále mnoho investorů raději nepromyšlená a levná řešení a tím si zakládá na problémy v budoucnu. V oblasti stavebnictví platí stejně jako jinde, že při hledání vhodné cesty k realizaci záměru lze volit z mnoha variant. Pokud se jedná o varianty správně koncepčně řešené, je vhodný výběr skutečně jen otázkou financí. V opačném případě je často přijato levnější řešení, ale pouze uvažujeme-li jen vstupní pořizovací náklady. V dlouhodobějším časovém horizontu na toto řešení již pouze doplácíme a to ne jen ve finančním slova smyslu.

        Typickou oblastí kde lze správným rozhodnutím docílit budoucích úspor je například volba tloušťky a materiálu tepelné izolace. Ačkoli jsou vstupní náklady při koupi silnější a kvalitnější tepelné izolace často velmi malé, budoucí úspory ve formě snížených výdajů za vytápění jsou více než patrné. Zvláště pokud uvážíme neustálý nárůst cen energií.

       Druhou oblastí, která s tímto úzce souvisí je volba vhodného topného zařízení a použitého topiva. Zatímco staré kotle na pevná paliva mají poměrně nízkou účinnost, nová zařízení jsou zpravidla schopná ne-li předstihnout, pak alespoň konkurovat těmto kotlům nižší spotřebou paliva při zachování stejného výkonu.

       Jako poslední příklad nechť je uvedeno řešení obecného problému kdy je odstraněn pouze důsledek a projevy poruchy, ale příčina zůstává. Takové řešení vede pouze k zamezení vnějších projevů problému. Je více než jasné, že takové řešení nemůže být trvanlivé a že se problém opět znovu projeví po nějakém čase.

       V obrázku 1 je uvedeno srovnání hypotetických nákladů na realizaci stavebního záměru pro variantu správně navrženou a provedenou a variantu nevhodnou, nicméně v počátku levnější. V části a) uvedeného obrázku jsou zobrazeny náklady spojené s realizací a údržbou stavebního díla v čase. Je zřejmé, že počáteční levné řešení vyžaduje další podstatné náklady na údržbu a opravy v důsledku čehož se po určitém čase stává dražším než původní dražší, ale správně navržené a provedené řešení. Lineární nárůst nákladů slouží v tomto případě pouze jako příklad. V části b) je potom stejná problematika znázorněna jako ztráta požadovaných užitných vlastností, která vyžaduje další náklady na opravy. V praxi jsou opravy zpravidla prováděny jednorázově, v tomto smyslu je část b) realističtější. Náklady lze nicméně rovnoměrně rozdělit na celý sledovaný časový úsek, čímž lze tento graf opět vztáhnout ke grafu v části a).


Obrázek 1: porovnání nákladů, a) nárůst nákladů v čase v důsledku zvýšených nároků nevhodného řešení na další opravy, b) ztráta užitných vlastností nevhodného řešení až k hranici kde není konstrukce dále použitelná a dodatečné náklady spojené s nápravou tohoto stavu, optimální řešení zde nevyžaduje opravu po celou dobu životnosti

       Pro přijetí správného rozhodnutí lze jen doporučit vypracování zde nastíněné kalkulace a tím si ověřit vhodnost jednotlivých návrhů. Tuto úvahu je možné udělat samostatně nebo ji svěřit nezávislému poradci, který je schopen objektivně zhodnotit přínosy a nevýhody řešení braných v potaz. Tento poradce by však neměl být v projektu jinak zainteresován, aby nehrozilo nebezpečí, že doporučí variantu nejvhodnější pro něj samotného.

        Samozřejmě může také nastat situace kdy se dražší řešení začne vyplácet až po uplynutí příliš dlouhé doby. Pokud má například plánovaný záměr menší zamýšlenou životnost, pak má smysl použít levnějšího řešení.

       Před každou investicí by měl investor zvážit jaký objem finančních prostředků si může dovolit investovat a co na oplátku od této investice očekává. Otázka životnosti stavebního díla nebo zásahu v souvislosti s otázkou budoucích nákladů nelze podcenit. V mnoha případech je to, co se z počátku jeví jako levné, ve skutečnosti nakonec mnohem dražší. Mimo dodatečných prostředků je navíc třeba uvážit i zvýšené úsilí a dodatečnou zátěž, kterým je investor nechtěně a neplánovaně vystaven.

Petr Jůn 2008

Stručné shrnutí článku         Začátek článku

 

Nahoru

Stavařina.czNovinkyTémataSlovník

Stavařina.cz
Novinky
Témata
Radíme vám
Nabízíme
Slovník pojmů
Diskuze
O autorech
Napište nám

Autoři: Ing. Petr Jůn & Ing. Miroslav Brouček

Doporučujeme:

Proč a jaké materiály doporučujeme

1. Fotovoltaické fólie UniSolar

2. Vegetační rohože

Více na CETAM.CZ

Nejčtenější články:

1. Skladba podlahy

2. Prkenné podlahy pod plovoucí ...

3. Ploché střechy - návrh a provedení

4. Plastová okna - výběr a provádění

5. Plísně v interiéru